top of page

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I-VIII. 

Podstawowe informacje

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: 

1.języka polskiego 

2.matematyki 

3.języka obcego nowożytnego (angielski) 

2

Przebieg egzaminu ósmoklasisty 

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu. 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: 

1. pierwszego dnia - egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut 

2. drugiego dnia -egzamin z matematyki, który trwa 100 minut 3. trzeciego dnia - egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut. 

4. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: długopis z czarnym tuszem, a w przypadku egzaminu matematyki rowniez linijkę. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora. Nie wolno takze przynosic używać zadnych urządzeń telekomunikacyjnych. 

3

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź).

bottom of page