top of page

Stypendium szolne

Stypendium szkolne jest jedną z form pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Przyznaje się je na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty.

Czym jest stypendium?

Stypendium jest świadczeniem socjalnym dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.  Uczniowie mogą również otrzymać nagrody pieniężne za wybitne wyniki w nauce. Doradzamy, jak złożyć wniosek i kto może ubiegać się o dodatkowe środki na dziecko w wieku szkolnym.

2

Formy stypendium

Stypendium może być przyznane w różnych formach: 

  • Pełne lub częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, poza zajęciami szkolnymi w ramach programu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych odbywających się poza szkołą, takich jak: zajęcia z języka obcego, zajęcia plastyczne, muzyczne i inne zajęcia edukacyjne realizowane poza szkołą.

  • Częściowe lub pełne pokrycie kosztów uczestnictwa w wycieczkach szkolnych organizowanych przez szkołę lub innych wycieczkach związanych z procesem edukacyjnym. 

  • Całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki, a mianowicie na:
    - zakup podręczników (tj. podręczników, lektur, broszur, streszczeń, słowników, atlasów, encyklopedii, tablic matematycznych, chemicznych, fizycznych i astronomicznych), map i innych publikacji edukacyjnych na różnych nośnikach, np. edukacyjnych programów komputerowych – jeśli są związane z obowiązkowe zajęcia szkolne,
    - pomoce i akcesoria szkolne tj. tornister lub plecak szkolny, tornister, zestaw komputerowy (komputer, drukarka, płyty CD, dyskietki), kalkulator, piórnik, akcesoria inżynierskie, zeszyty, deski kreślarskie, gumka, temperówka, taśma maskująca, klej, korektor, ołówki, kredki, rapidografy, kompasy, markery, farby i inne artykuły szkolne. 

3

Jak złożyć wniosek? 

Stypendium szkolne przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta). Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia mogą też prowadzić ośrodki pomocy społecznej i centra usług społecznych. Warto zatem wcześniej zasięgnąć informacji, gdzie konkretnie w danej gminie można złożyć dokumenty.
 

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego dla dziecka można składać do dnia 15 września danego roku szkolnego.

bottom of page