top of page

System edukacji w Polsce

Przed reformą szkolnictwa z 2017 roku trwała ona 6 lat i składała się z dwóch etapów: edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3) oraz nauczania poszczególnych przedmiotów (klasy 4-6). Od roku szkolnego 2017/2018 przywrócono ośmioletnią szkołę podstawową i obecnie obejmuje ona dzieci w wieku od 7 do 15 lat.

Wczesna opieka i edukacja

  1. Żłobek obejmuje grupę wiekową od 0–3 lat. Opieka w tych placówkach jest odpłatna,  decyzję o uczęszczaniu dziecka do żłobka podejmują jego rodzice lub prawni opiekunowie.

  2. Przedszkole – obejmuje dzieci w wieku od 3–6 lat i może być realizowane w publicznych i niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

  3. Zerówka - Obowiązkowe przygotowanie szkolne w wieku 5 lub 6 lat, zerówka może się znajdować i w przedszkolach i w szkołach podstawowych

2

Szkoła podstawowa

Obowiązkowe kształcenie w szkole podstawowej polega na uczęszczaniu uczniów do 8-letniej szkoły podstawowej. Dzieci, które ukończyły 7. rok życia i odbyły roczną edukację w przedszkolu objęte są obowiązkiem szkolnym. Nauka w szkole podstawowej jest nieodpłatna i kończy się egzaminem ósmoklasisty.
Po szkołach podstawowych można wybrać w jakiej szkołach dalej będziesz się uczył. 

3

Szkolnictwo średnie

Szkolnictwo średnie obejmuje:
4-letnie liceum ogólnokształcące,
5-letnie technikum,
3-letnią szkołę branżową I stopnia,
2-letnią szkołę branżową II stopnia.


Ukończenie branżowej szkoły I stopnia umożliwia otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Absolwenci liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły II stopnia otrzymują świadectwo dojrzałości, a warunkiem jego otrzymania jest zdanie egzaminu maturalnego z 3 obowiązkowych przedmiotów (język polski, matematyka, język obcy). W przypadku liceum ogólnokształcącego i technikum uczeń musi także przystąpić do egzaminu z dodatkowego, wybranego przez siebie przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Egzamin maturalny po szkole branżowej II stopnia obejmuje oprócz 3 obowiązkowych przedmiotów także egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe absolwenta. Uczeń, który ukończy branżową szkołę II stopnia będzie mógł podjąć dalszą edukację na wybranym kierunku studiów wyższych.


3-letnią szkołę przysposabiającą do pracy umożliwiającą naukę uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

4

Szkolnictwo policealne

Szkoły policealne to placówki przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Kryterium przyjęcia do szkoły policealnej stanowi fakt posiadania wykształcenia średniego. Nauka w tych szkołach trwa od 1–2,5 lat.

5

Szkolnictwo wyższe

Szkolnictwo wyższe jest realizowane przez prowadzące studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia (studia licencjackie/ inżynierskie, magisterskie, doktoranckie (po skończenie szkołach wyższych można dostać dyplom)). Wyróżnia się stacjonarny i niestacjonarny system studiów. Studia stacjonarne (dzienne) na uczelniach publicznych (państwowych) są nieodpłatne.
 
Typy uczelni w Polsce:

  • uniwersytety,

  • uniwersytety techniczne (politechniki),

  • uczelnie medyczne i teologiczne,

  • wyższe szkoły techniczne, rolnicze, ekonomiczne, pedagogiczne i morskie,

  • państwowe wyższe szkoły teatralne, akademie wychowania fizycznego,

  • uczelnie służb państwowych, wojskowe i artystyczne.

bottom of page