top of page

Obowiązek szkolny

Tutaj znajdziesz podstawowe informacje dotyczące obowiązku szkolnego w Polsce oraz dokumentów, które trzeba złożyć zapisując dziecko do szkoły. 

Czym jest obowiązek szkolny?

W Polsce istnieje tak zwany obowiązek szkolny - ustawowo uregulowane prawo oświatowe, które zobowiązuje do uczestniczenia w zajęciach szkolnych dzieci od lat 7 do ukończenia 8-ej klasy szkoły podstawowej (publicznej lub niepublicznej), jednak nie dłużej niż do 18. roku życia. Dziecko może spełniać obowiązek szkolny uczęszczając do wybranej szkoły, jednak nie jest to jedyna droga - niektórzy rodzice decydują się na nauczanie domowe. 

2

Rejonizacja

Kryteria w ustawie i w gminnych uchwałach. Przy rekrutacji do szkół podstawowych obowiązuje rejonizacja - w pierwszej kolejności do szkół przyjmowani są kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. 

Spełnienie obowiązku szkolnego nadzoruje dyrektor szkoły w obwodzie, w którym dziecko mieszka/jest zameldowane. Jeżeli rodzice nie złożą wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej, to upomną się o nie władze oświatowe. Szkoły podstawowe prowadzą ewidencję uczniów na podstawie listy obwodowej, na której znajdują się:

  •  dzieci zameldowane w obwodzie szkoły (są to dane z ewidencji ludności),

  • dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w danym obwodzie - jeśli rodzice lub opiekunowie prawni je zgłoszą.

3

Jakie dokumenty trzeba złożyć

Zapisując dziecko do szkoły potrzebujemy:

  • wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (dostępny w sekretariacie danej placówki lub na jej stronie internetowej),

  • informacja o gotowości szkolnej - czyli zaświadczenie o odbyciu przygotowania przedszkolnego dla uczniów klasy I,

  • dokumenty do wglądu: dowód tożsamości opiekuna, np. dowód osobisty,

  • oświadczenie o zamieszkaniu dziecka - składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

4

 Zmiana szkoły

Zmiana szkoły może wydawać się krokiem ostatecznym i zarezerwowanym dla dramatycznych sytuacji, np. kiedy dziecko jest w szkole prześladowane, albo popada w konflikt z nauczycielem czy kolegami. Wydaje nam się, że dla dziecka zmiana szkoły jest bardzo trudna więc lepiej jej unikać. To rzeczywiście wyzwanie, ale czasami też najlepsze z możliwych wyjść. Nie tylko w sytuacji poważnych, doskonale widocznych problemów, ale także wtedy, kiedy obecna szkoła po prostu dziecku nie służy.

bottom of page